Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Предварителен проект ПУП – План за регулация и застрояван (ПРЗ) за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна

Графична част – 1

Графична част – 2

Графична част – 3

!