Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Проекти ПУП-ПРЗ в процедура

ПУП – ПРЗ план извадка за УПИ IV-9596, кв.42-Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-104, кв.7 по Паркоустройствен и регулационен план (ОП.3), р-н Вл. Варненчик

ПУП-ПРЗ за УПИ Х-481, кв.2 в Паркова зона

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.4027.19  В МЕСТНОСТ „АТАНАС ТАРЛА“ (ЙОРДАН ТЕМЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ)

ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-18, кв.27, м. Атанас тарла

ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-406, 419 за жил. застр., кв.9 в ж.к. Вл. Варненчик I м.р.

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVIII-1071 „за произв. скл. дейност“ и УПИ XXIX-1071 „за произв. скл. д-ст и трафопост“, кв. 37 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, по заявление рег. №АУ042498Вл/26.02024 г.

ПУП-ПРЗ за УПИ X-254 „за производствена и складова дейност“ и УПИ XII-254 „за производствена и складова дейност“, кв. 9 по плана на ПЗ „Метро“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, по заявление рег. №АУ029297Вл/21.02024 г.

ПУП-ПРЗ за УПИ LIV-865,1137 „за производствена и складова дейност“, кв. 34 по плана на ЗПЗ, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, по заявление рег. №АУ029250Вл/21.03.2024 г.

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХХХIII-538, кв.4 по плана на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

ПУП-ПРЗ за УПИ II-2537 и III-2538, кв.61-Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-4899, кв.31 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XV-553,643, кв.9 в ПЗ Планова

ПУП-ПРЗ за ХХХVI-2542,2543, кв.65-Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-104, кв.7 в Паркова зона

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, местност „Голям пясък“, гр. Варна и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 20 и придружаващите го план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

ПУП план–извадка ПРЗ за УПИ XIV-1534 за жил. стр., кв.57 на СО Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ VI-459, кв.22, II м.р.

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXIV,кв.26-1144-Ментеше

ПУП-ПЛАН-ИЗВАДКА-ПРЗ-за-УПИ-IV-1339-кв.51-МЕНТЕШЕ

ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-406, 419, кв.9 в I м.р.

ПУП-ПРЗ за УПИ II-76, кв.5 в Зона за обществено обслужване (м.Боклук тарла)

ПУП-ПРЗ за УПИ I-8 и II-7, кв.6, м. Трошеви ниви

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VI-2084, кв.20 и ул. рег. о.т.681 – о.т.682 – Ментеше

ПУП-ПРЗ-План извадка за УПИ XIII-1451, кв.42 и УПИ III-1215, кв.43,Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ Х-2485, кв.21, Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XIV-1637, 1638, kv. 45 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIII-479 и ХХIV-480, кв.12 по плана на ЗПЗ

ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-743 и XX-743, кв.18 в ЗПЗ

ПУП-ПРЗ за част от кв.5, кв.14, кв.15 и ул. рег. в Паркова зона (ОП.3)

ПУП – ПРЗ за УПИ II-841,1411, кв.69 – СО Ментeше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-577, кв.47 – СО Ментеше

ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-349, кв.34, II м.р.

ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-1140, кв.36 по плана на ЗПЗ

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XIV-1141, кв.26 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ Х-29,30 “за обществено обслужване” кв.16 по плана на м. “Узун Давлам”, гр. Варна по заявление рег.№ АУ003976Вл/ 12.01.2023 г. 

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XVI-1138 и XXIX-1138, кв.26 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ LII-2240, LIII-2240, LIV-2240,LV-2240, кв.39 и ул. рег. о.т.689 – 690 в Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XIX- 1293, кв.59, Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXI-1509, XXII-1259, XXIII-552, кв.48, Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XXV-1999 и_XXVI-1999, кв.41 в Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XII-1660, кв.1, Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова

ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-131 и XV-131, кв.3 зона Смф1 м-ст Караулницата

ПУП план-извадка ПРЗ за VII-436, VIII-436, XI-1723, XII-1619,1722,кв.42 и IV-1216, VI-1425, VII1425, IX-1763,1766, X-1764,1766, XII-2058,1766, XIV-444, XV-441, кв.43 и ул. рег. в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-1828,2389, кв.63 – Ментеше

ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XII-580 и XIII-580, кв.6 в ПЗ Планова

ПУП-РУП за УПИ XIII 569 кв. 18, жк. Вл. Варненчик II м.р.

ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-131 и XV-131, кв.3, м. Караулницата

ПУП-ПРЗ за УПИ IV-83 за смесено застрояване, кв.7 в м. Боклук тарла

ПУП-ПРЗ за УПИ VII-44 и VIII-44, кв.27 и ул.рег. о.т.81 – о.т.85 по план земеразделяне на земл. Владиславово

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХII-1688, кв.48 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ I-171, кв.32 по плана на ж.к. Вл. Варненчик II м.р.

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXXVII-1727, кв.28 по плана на СО Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ V-435 и УПИ VI-1919, кв.42 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ I-78 и Х-69, кв.8 и задънена улица от о.т.57 до о.т.60 по плана на Паркова зона (ОП.3)

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ I-1593, кв.38 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ II-1589, кв.63 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2403, VIII-2403, IX-2403, кв.64 в Ментеше

ПУП план-извадка за УПИ XII-2372,2373, кв.26 – Ментеше

ПУПплан-извадка ПРЗ за УПИ III-215, кв.23-Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ I-1428, II-1918, III-1917, кв.62 и ул.рег. -Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XXX-1036, XXXI-1036, кв.41, ЗПЗ-Model

ПРЗ за УПИ XXVII-1125, кв.23, Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XXX-1036, XXXI-1036, кв.41, ЗПЗ-Model

ПУП-ПРЗ план-извадка за УПИ XII-193, кв.14 – Балъм дере

ПУП-ПРЗ за УПИ VI-38, кв.27 в м. Атанас тарла

ПУП- ЗПЗ кв.34

кв. 63-2005-2399

ПРЗ за ХIХ-453, ХХ-453, kв. 30 и ул.рег. в ЗПЗ

ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-255, XV–241, кв.4 и XIII-231,232, кв.3а на I м.р.

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XVIII-1329, кв.50 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XV-586, кв.1 в ПЗ Планова

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-627,кв.50 Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-70,71, кв.2 в Боклук тарла

ПУП ПЗ за УПИ VII-1184 и XVI-854, кв.19-ЗПЗ

ПРЗ за УПИ XIX-453, ХХ-453, кв.30 и ул.рег. в ЗПЗ

ПРЗ за УПИ VII-1127, кв.23-Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ V-45, кв.27 и ул.рег. по плана на м. Атанас тарла

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XIII-352, кв.31-Ментеше

Предварителен проект ПУП – План за регулация и застрояван (ПРЗ) за кв. 45, кв. 47 и кв. 48, по плана на СО „Ментеше“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за част от кв. 1; част от кв. 2; част от кв. 3 и улици от о.т.1 до о.т.19, м-ст „Малък пясък“

ПУП-ПРЗ за УПИ XII-389,кв.29 на II м.р.

ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-427, кв.9 на II м.р.

ПУП-ПРЗ за кв.44 Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXII-1372, XXI-1373, кв.65 Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ I-235, II-1906, III-1907, IV-1908, V-1901, VI-1898, VII-1899 кв.25 в Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XVI-1109, кв.20 Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ Х-229, кв.23 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ III-274,kв.16-Meтро

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XVII-581, кв. 8 в Балъм дере

ПУП-ПРЗ XXXII-510, кв. 17, Балъм дере

ПУП-ПРЗ за УПИ XV-374 и XVI-375, kv.14-Метро

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XLIX-478, кв. 19 и улична регулация о.т.232- о.т. 224, кв. “Балъм дере”

План-извадка ПРЗ за УПИ II-1591, кв.38-Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ II-613, кв. 6 Балъм Дере

ПУП-ПРЗ,XIII-239, кв.3а-I м.р.

ПП за ПУП-ПРЗ на кв.21 по плана на СО Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-296, кв.28, Ментеше

План-извадка ПРЗ за УПИ XVIII-259,кв.17, Балъм дере

ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-214, кв.7 и ул.рег. о.т.24-о.т.25 по плана на Паркова зона

ПУП-ПРЗ за УПИ XII-1392,кв.63 по плана на СО Ментеше

ПУП-ПРЗ за кв.10, кв.11, кв.12 и ул.рег. в Паркова зона (ОП.3)

ПУП-ПРЗ за УПИ I-1203, II-1500, III-1501, IV-1481, V-1479, VI-1206, VII-2393, VIII-408, IX-1480, X-418, XI-1212 и XII-419, кв.44 в Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-387, кв.8-Балъм дере

ПУП-ПРЗ за УПИ IV-61, кв.1 в м. Терасите

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-1384, кв.65 в Ментеше

ПУП-ПРЗ за УПИ XI-10,11, XII-50, XIII-52, кв.3 в м. Караулницата

ПУП-ПРЗ за УПИ XII-717, XIII-920, XIV-1044, XV-1045, кв.17 в ЗПЗ

ПУП-ПРЗ kv. 18 XXXI-589-M1000 кв. 18 по плана на кв. “Балъм дере”

ПУП-ПРЗ XLIX-413, КВ. 17-M1000 кв.17 по плана на кв. “Балъм дере”

ПУП-ПРЗ за УПИ Х-665 и ХI-666 и ул. в кв.3 по плана на ПЗ Планова

план-извадка ПРЗ за УПИ III-614, кв.6 по плана на кв. Балъм дере

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XII-157, кв.20 в Ментеше

РУП за УПИ III-711, кв.17, ЗПЗ

ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-711, кв.17 в ЗПЗ

ПЛАН-ИЗВАДКА-ПРЗ за УПИ XVII-1110 и XVIII-1111, кв.20 -Ментешеl

РУП за УПИ XV-340, кв.10-Метро

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XXI-508, кв.18 -Балъм дере

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-1871, кв.40-Ментеше

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ XVIII-580, кв.8-Балъм дере

ПР и ПРЗ Трошеви ниви

ПУП-ПРЗ за УПИ XII-717 и XIII-920, кв.17 в ЗПЗ

ПРЗ за УПИ ХХI-253, кв17,Балъм дере

ПУП_План_извадка_XXIII-1013,кв.1-Ментеше

ПУП_ПРЗ_kv.26-predvaritelen-Mентеше

ПУП_ПРЗ_kv.50-Ментеше

ПУП_ПРЗ-34-кв.3-Планова

ПУП-ПРЗ-план извадка от ПП на кв.66, Ментеше, УПИ VI-1360-Model

ПУП-ПРЗ за кв..31-Ментеше-ПП

Малък пясък-ОБЯВА ДВ

ПУП-ПРЗ – кв51-ментеше

ПУП-ПРЗ за кв.20 в СО Ментеше

ПУП ПРЗ м.Голям пясък

ПУП ПРЗ кв.45,47 и 48 по плана са СО”Ментеше”

ПУП ПРЗ кв.37 по плана на СО”Ментеше”

ПУП ПРЗ кв.20 по плана на СО”Ментеше”

ПУП ПРЗ кв.59 по плана на СО”Ментеше”

ПУП – ПРЗ кв.68 Ментеше

ПУП – ПРЗ кв.35 Ментеше

!