Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“  В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ ПРИ РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ – 29.06.2023 г.

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ ПРИ РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” – 26.06.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – 19.06.2023 г.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), със Заповед №177/01.06.2023г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ при Община Варна е обявен конкурс за длъжността:

„Началник на отдел „Устройство на територията”

в Дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“

на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

 1. Минимални изисквания:
  • Правоотношение: служебно.
  • Минимална степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър, професионално направление: архитектура, строителство и геодезия, област: технически науки (съгласно чл.7, ал.1, т.6 от ЗДСл).
  • Минимален професионален опит: 3 (три) години.
  • Минимален ранг: ІІІ младши.
 2. Специфични изисквания: съответствие с изискванията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
 3. Допълнителни изисквания: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, управленска компетентност и дигитална компетентност.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, даващи предимство.

 1. Работа със специализиран софтуер – „Auto CAD“.
 2. Познаване на действащото българско законодателство и в частност – нормативната уредба, касаеща изпълнението на функциите на длъжността, както и познаване на общите правила за оформяне на документи в администрацията.
 3. Български граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв (съгл. чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България), се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ІІІ. Описание на длъжността, информация за администрацията и формиране на заплата.

Ръководна длъжност в административно звено (отдел), с функции по планиране, организация, контрол, координация и методическо напътствие на служителите от звеното в областта на дейностите, свързани с инженерната инфраструктура, благоустройството и комуналното стопанство, изработването на подробни устройствени планове, регистрацията на строежи, геодезията и поземлената реформа. Съгласно структурата на администрацията, длъжността попада в Дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“ на Район „Владислав Варненчик“ при Община Варна, като в обхвата на възложените функции са включени следните задължения:

 • познаване и прилагане на законовата уредба, подзаконовите нормативни актове и наредбите на Общински съвет (ОбС) – Варна, свързани с предмета на дейност на отдела (в това число ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, други закони и кодекси, подзаконови нормативни актове и решения на ОбС – Варна, както и указания на МРРБ, ДНСК, РДНСК и други органи); установяване на промени в нормативната уредба и свеждане на същите до знанието на служителите; упражняване на контрол за спазване на нормативните разпоредби в рамките на правомощията на районната администрация;
 • планиране, организация, разпределяне, контрол и координация на работата на служителите в отдела (включително на извършваните от тях контролни дейности); административно, професионално и методическо ръководство на изпълнението на дейностите, ежедневно разпределяне на постъпилите преписки по компетентност между служителите с оглед изпълнение на предлаганите от отдела административни услуги; упражняване на контрол по отношение на движението и последващото развитие на образуваните преписки и на първичната обработка на издаваните индивидуални административни актове (ИАА) и други документи по установения нормативен ред; координация и контрол за законосъобразно, ефективно и своевременно изпълнение на постоянните и текущите задачи, окомплектоването и движението на преписките по обжалвани ИАА; отговорност за архивиране на делата в отдела и изготвяне при необходимост на отчети за дейността му;
 • изготвяне и отразяване на промени в длъжностните характеристики на служителите в отдела, при възникване на допълнителни задължения, произлезли от нормативни документи, решения и др.; участие в разработването на годишни работни планове и оценяване на служителите, съгласно НУРОИСДА; изготвяне на личен план за обучение на пряко подчинените служители, съобразно индивидуалните им нужди; упражняване на контрол за изпълнение на възложените на служителите задачи и за спазване на вътрешните правила, трудовата дисциплина и недопускането на корупционни практики;
 • планиране, координиране и контрол на законосъобразното изпълнение в срок на строителни програми, благоустрояване и поддържане на ниското строителство, уличните настилки и тротоари, възложени от Община Варна, чрез Главен инженер и съответните служители, отговарящи за тези дейности; възлагане на проверки по изпълнението на важни обекти на територията на района; организиране на навременно изготвяне на схемите по НУРППО на Община Варна; заявяване на разходи, във връзка с утвърдената счетоводна политика на Община Варна и контрол за прилагането при актуализация на цените на услугите, извършвани от администрацията; извършване на действия в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), съгласно ежегодна заповед на Кмета на Района; подпомагане и съдействие на органите на местната и държавната власт, при законосъобразно осъществяване на техните правомощия и задължения; участие в РЕСУТ и ЕСУТ (при необходимост), в комисии по заповеди на Кмета на Района и/или Кмета на Община Варна; изпълнение на допълнително възложени задачи от директора на дирекцията и ръководството на Района.

Основната месечна заплата се определя от органа по назначаване в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата по ниво и степен в левове за длъжността, съобразно Приложение №1 „Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени“ по към чл.3, ал.2 и разпоредбите на чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, квалификацията и професионалният опит на спечелилия конкурса кандидат (съгласно чл.67, ал.4 от ЗДСл) и вътрешните правила за работните заплати, утвърдени в районната администрация.

Минимален размер на основната месечна заплата за обявената длъжност: 1500,00 лв. 

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Тест за познания в професионалната област на длъжността и относно администрацията.
 2. Интервю.

V.  Допълнителна информация за начина на провеждане:

Необходимо познаване на приложимата нормативна уредба в професионалната област на длъжността, съгласно утвърден списък с нормативни актове.

VІ. Място и срок за подаване на документи.

 1. Област, община, населено място: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна.
 2. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

– гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.302, вх.17, административна сграда на Район „Вл. Варненчик”, приземен етаж, Център за административно обслужване, стая №1 „Деловодство“, от 8:00 до 17:00 часа;

– електронен адрес: / vladislavovo@varna.bg /, в този случай заявлението за участие и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис (съгласно чл.17, ал.6 от НПКПМДСл).

 1. Документи за участие се подават:

3.1. Лично от кандидата.

3.2. Чрез пълномощник – в този случай се прилага попълнено и подписано пълномощно по образец, находящ се на последната страница на Приложение №3 „Заявление за участие в конкурс“ към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл

3.3. В 10 (десет)-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението за конкурса.

 1. Лице за контакт: Д. Петкова, тел. 052 / 57 57 35; Н. Тодоров, тел. 052 / 57 57 26;
 2. Краен срок за подаване на документи: 12.06.2023 г., до 17:00 часа.
 3. Ден на публикуване: 02.06.2023 г.
 4. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:

– https://www.vladislavovo.bg/

– информационно табло, находящо се в източния вход на сградата на Район „Вл. Варненчик”.

VІІ. Документи и образци за кандидатстване.

 1. Заявление за участие в конкурс по чл.17, ал.2 от НПКПМДСл (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл).
 1. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл (Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.).
 1. Декларация във връзка с чл.18, ал.1 от НПКПМДСл (Декларация, че лицето е информирано за нормативно установените пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. Попълва се към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса.).
 1. Автобиография-тип СV.
 2. Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен и специалност.
 3. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.
 4. Копия на документи, свидетелстващи за придобита степен на компютърни умения, чуждоезикова подготовка или други (представят се по желание на кандидата, ако има такива).

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Владислав Варненчик“

!