Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Собствениците на домашни любимци в сграда в режим на етажна собственост са длъжни да ги регистрират при управителя на етажната собственост

Собствениците на домашни любимци в сграда в режим на етажна собственост са длъжни да ги регистрират при управителя на етажната собственост

Район „Вл. Варненчик“ – Община Варна уведомява всички собственици, ползватели и обитатели на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, които притежават или са взели за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, за задължението им да ги впишат в книгата на етажната собственост (ЕС), при управителя на ЕС.

Съгласно разпоредбите на чл.23, ал.1, т.9 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), управителят на ЕС предоставя информация за вписаните в книгата на ЕС животни, на районната администрация в 30дневен срок от вписването.

Съгласно разпоредбите на чл.13, ал.3 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Варна, управителят на ЕС, съответно председателят на управителния съвет в срок до 30.04. всяка година, изготвя отчет за отглежданите домашни любимци (кучета и котки) и го представя в районната администрация.

За неизпълнение на задълженията си по ЗУЕС, управителите на сгради в режим на ЕС носят административно наказателна отговорност, като се наказват с глоба от 300 до 1000 лв.

За информация – Район „Вл. Варненчик“, отдел „Обществен ред и контрол“, тел. 052/ 57 57 23.

!