Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересованите лица, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Район „Вл. Варненчик“ съобщава на заинтересованите лица, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 година, че в срок до 31 март 2023 г., следва да подадат заявление в деловодството на администрацията (стая 1).

Право да закупят дърва за огрев имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес на територията на Район „Вл. Варненчик“, които са включени в списък, изготвен от кмета на Района. Допустимото количество дървесина за закупуване от едно домакинство е до 10(десет) куб. м. Цената на кубичен метър е 70.00 (седемдесет) лева без ДДС и без транспорт.

Съгласно § 1, т. 52 от Закона за горите “ДОМАКИНСТВО” са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.

Заинтересованите могат да подадат заявление по образец.

!