Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Уведомление до Мария Атанасова

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МАРИЯ АТАНАСОВА

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК”  бл.401, вх.6, ап.98

ГР. ВАРНА 9023

Във връзка с преписка с рег. №РД23003492ВЛ от 15.02.2023г. и Заповеди №0208/29.01.2024г. и №0612/28.02.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.401, вх.6, ап.98, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

!