Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Уведомление по чл. 4 от НУРИОВОС с възложител Вива Метал 1913 ЕООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количествата отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, с код 20 01 36 на 300 т./год. и увеличаване количествата на отпадъци от оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01 на 70 т./год.“ на площадка с идентификатор 10135.2551.544 и на площадка с идентификатор 10135.4507.318 (УПИ Х–280002, кв.2) по КККР на гр. Варна, с възложител „Вива Метал 1913“ ЕООД 

 Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 08.05.2021 г.  (публикувано на 07.05.2021 г.)

 

!