Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО на 17.09.2022 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

КМЕТ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Приканвам всички собственици, ползватели и обитатели на имоти, попадащи в границите на Район „Вл. Варненчик“, да вземат активно участие в доброволческата инициатива „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ и отбелязване на Световния ден на почистването на планетата на 17.09.2022 г. (събота).

Проявилите желание да се включат в мероприятието, могат да получат ръкавици и чували за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 12.09.2022г. – 16.09.2022г., в сградата на Район „Вл. Варненчик”, ст.103 „Екологичен контрол”. Тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 17 септември по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ:

  1. В контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се поставят отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради, строителни отпадъци от ремонтни дейности, опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, растителни отпадъци.
  2. За събиране на опасни отпадъци от домакинствата Община Варна има сключен договор с оползотворяваща организация. В тази връзка неколкократно в годината се провеждат кампании, при които на определени места в Района се разполага мобилна станция за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата. Датата и часът на акцията ще се обявят предварително на сайта на Района.
  3. За събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. В тази връзка гражданите могат да подават заявки от 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 и фирмата ще извози уредите директно от домовете им. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на други опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

 

Напомняме ВИ, че съгласно Наредбата за обществения ред на Община Варна:

Чл. 7. Поддържането на чистотата и естетичния вид на поземлени имоти, сгради, складове, гаражи, паркинги, паркоместа, пазари, строителни обекти и други, се осигурява от собствениците на обекти.

Чл. 8. Поддържането на чистота и естетичния вид около сградите, търговските обекти, в междублоковите пространства и на паркоместата е задължение на собствениците, съответно ползвателите, наемателите или обитателите, когато има такива.

Чл. 9. (1) Собствениците на обекти в сгради, съответно ползвателите, наемателите или обитателите, когато има такива, са длъжни:

  1. да почистват прилежащите към сградите площи и тротоари и сградите от сняг и ледени висулки, създаващи опасност;
  2. при техническа възможност да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, автомобилни рампи, тротоари и други площи за движение на граждани;
  3. да ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид.

При констатиране на нарушения на НОР районната администрация ще предприеме мерки за санкциониране на нарушителите.

 

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

!