Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Услуги

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Протокол за устно заявяване на услуга

Система за сигурно електронно връчване

Плащане на местни данъци и ТБО

Често задавани въпроси

 

Уважаеми граждани,

Издаденият от Район „Вл. Варненчик“ индивидуален административен акт може да бъде получен по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • лично от Центъра за информационно и административно обслужване (на място, където услугата е заявена);
  • по електронен път на посочена от Вас електронна поща, съгласно Наредбата за електронните административни услуги.
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от Вас точен адрес;

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

–        като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

–        като вътрешна куриерска пратка;

–        като международна препоръчана пощенска пратка,

а цената на пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга.

 

Плащането на услугата може да се извърши по един от следните начини:

  • на гише в Центъра за информационно и административно обслужване:

–         в брой;

–         чрез ПОС терминал (за някои от услугите);

  • по банков път с платежно нареждане:

–       Банкова сметка за услуги и такси

IBAN: BG06 CECB 9790 3124 1300 00

BIC CECBBGSF

ЦКБ ВАРНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

–        За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и плащания, съгласно Наредба на Общински съвет – Варна за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура

IBAN: BG94 CECB 9790 3324 1300 00

BIC CECBBGSF

ЦКБ ВАРНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

!