Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Географска характеристика

1.Географско положение на района Район „Вл. Варненчик „ се намира в западната част на Община Варна, при граници:На изток- територия на р-н „Младост”, община Варна и землище на с. Каменар, община Варна; на запад- землище на гр. Аксаково, Варненска област и землище на с. Тополи, община Варна; на север – землищна граница на с. Яребична, община Аксаково и на юг – Варненско езеро и граница с р –н „Младост”, община Варна.Релефът на територията на р-на е разнообразен, пресечен от три големи дерета: „Балъм дере”, „Налбанка” и „Елен дере”. Средната надморска височина на р-на е около 155 м над морското равнище. Общата площ на територията на р-на възлиза на 1986,5 хектара, в товоа число:

  • Урбанизирани територии- 927,9 х-ра;
  • Земеделски територии-586,6 х-ра;
  • Горски територии-337,7 х-ра;
  • Водни площи /вкл.част от Варн.езеро-46,5 х-ра;
  • Територии на транспорта – 88,4 х-ра.

6.Промишленост
Обособени промишлени и производствени зони: част от Западна промишлена зона; Прозводствена зона „планова”,
Зона за обслужващи дейности в ж.к. „Вл. Варненчик „ , МР-1 /бивш стопански двор/.По-големи фирми: „Метал”АД;, Авангард-ДХ”ЕООД, Миг-Маркет”ЕООД, „Димят”-АД, „Чайка”-АД, „Варненско пиво”-АД, „Делта-България”-АД , „Топлофикация” АД, „Промишлена енергетика” АД, Елподстанция „Максуда”, Пречиствателна станция „Максуда”.
– Разпределителни проводи и съоръжения:
Газопровод – трасе от ГРС м. „Ментеше” до „Топлофикация” АД – 2600 м
Водопроводи:Харамийски водопровод -ф300-2600мКитка – Варна- ф 1600-2600мДевня – Варна- І-етап
– ф 546-2400мДевня – Варна-ІІ-етап- ф 1200-2400м Девня – Варна-/Руски/ – ф 1420-2400мЕл. проводи 20 КV – Ел. подстанция „Север” – гр. Суворово – 2000м.Ел. провод 20 КV – м. „Ментеше” – 1500м.
Земеделски територии – обща площ 586,6 х-ра вкл. Обработваеми земи, разсадник в м. „Налбанка”, дерета и др.
Транспорт и комуникации. Основни пътни артерии, преминаващи през р-на: Автомагистрала „Хемус”; третокласен път Варна – София /ГП-4/; Крайезерен път Варна – Девня; продължение на бул. „Цар Освободител”.

!