Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Кметът на общината, към която е подадено заявлението издава разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на общината, съответно:

 • рекламни съоръжения;
 • информационни съоръжения;
 • монументално-декоративни  съоръжения.

На основание на:

 • Закон за устройство на територията – чл. 57, ал. 1

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Към заявление за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ

 • Ситуационно решение (схема със ситуация за съоръжения, които са свързани трайно към терена, върху актуална кадастрална карта);
 • Архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб (оразмерена схема, начин на закрепване, материал от който е изработен), изготвен от лицензирано лице;
 • Ел. проект за осветени РИЕ;
 • Конструктивна експертиза за състоянието на носещата основа (фасада, калкан или покрив) за съоръжения, които ще се монтират на сграда;
 • Снимки, фотоколажи и други материали (показващи адаптацията на РИЕ в градската среда);
 • За РИЕ в имот – частна собственост: писмено съгласие на собствениците на имота, в който се поставя РИЕ / договор за наем, ведно с копие на документ удостоверяващ собствеността върху имота или решение на общото събрание на собствениците и договор за наем;
 • За РИЕ в имот – държавна собственост: писмено съгласие от ръководителя на съответното ведомство или Областен управител на област Варна, ведно с актуална скица на имота от СГКК-Варна
 • Служебна бележка за липса на задължения към Община Варна – издава се служебно;

 

3. Към заявление за подновяване на разрешение за поставяне на РИЕ

 • Актуално конструктивно становище;
 • Конструктивна експертиза за състоянието на носещата основа и за въздействието на рекламното съоръжение върху нея;
 • Снимки;
 • Декларация за писмено съгласие на собствениците;
 • Декларация за осветеност (за осветени РИЕ);

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • едномесечен срок от разглеждане на заявлението в комисия по реклама

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 60 лв.

1. При издаване на разрешение за поставяне на РИЕ цената се заплаща при неговото получаване.

2. При подновяване на разрешение за поставяне на РИЕ цената се заплаща при подаване на заявлението.

!