Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Информация по чл. 6 от НУРИОВОС„Промяна статута на земята на имот с идентификатор 10135.4027.53 по КККРи изграждане на сграда за обществено обслужване“, с възложител „БЪЛГАРИЯ СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

O Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Владислав Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение „Промяна статута на земята на имот с идентификатор 10135.4027.53 по КККР за територията на административен район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, местност „Атанас тарла“ от земеделска на урбанизирана територия, както и изграждане на сграда за обществено обслужване“, с възложител „БЪЛГАРИЯ СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 31.05.2022 г. (публикувано на 30.05.2022 г.)

 

 

 

 

!