Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Информиваме Ви, че на 06 и 07.11.2021 г. от 10:00 ч. е планирано онлайн обучение за членове на СИК от “Сиела”

Информиваме Ви, че на 06 и 07.11.2021 г. от 10:00 ч. е планирано онлайн обучение за членове на СИК от “Сиела”.

Линкове за достъп до онлайн обучението:

За 06.11:

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9009f4c1-cf92ca2f-900ea88c-ac1f6b7a7d18-80e03eb1e08b8b41&q=1&e=2df82919-4960-42c2-ac0b-9e6bd5943e65&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MmJkZWY2MjEtNDg0OS00ZDgzLWE1YzAtYzVkZmRmNDA2MjM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252204fee888-ca6c-424a-9516-0baf6713c1f3%2522%257d

За 07.11:

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=358b4c04-6a1072ea-358c1049-ac1f6b7a7d18-6a8ad84f1b7c32af&q=1&e=2df82919-4960-42c2-ac0b-9e6bd5943e65&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZDQzYTdkMTItMjJmNS00NmY1LWFmZTEtYzAzYmQxOTYzMWY4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252204fee888-ca6c-424a-9516-0baf6713c1f3%2522%257d

 

!