Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с уведомление по чл.4 от НУРИОВОС за ИП свързано с изграждане на две сгради със смесено предназначение в ПИ 10135.4508.223

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: : „Изграждане на две сгради със смесено предназначение“, в УПИ XXII-223, кв.4 ( идентичен с ПИ с идентификатор 10135.4508.223), с площ 3687 кв.м., по плана на „Паркова зона“ Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ХЕЛИОС 06“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 31.07.2021 г.  (публикувано на 30.07.2021 г.).

 

 

 

!