Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЯВА във връзка с чл. чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС

ОБЯВА

във връзка с чл. чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС

 

        На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“  осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Дострояване на сграда 1, на етажи 3 и 4, преустройство на изграденото в обект „Търговски комплекс “ в сграда 1 и сграда 2, изграждане на топла връзка, м/у двете сгради, в УПИ ХХХII-343, кв.3 /идентичен с ПИ 10135.4508.343/, по плана на ОП.3, Район „Вл. Варненчик“, Община Варна, с Възложител: КОНСОРЦИУМ „СВ ИНВЕСТ“ ДЗЗД, гр. Варна

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 16.07.2019г.  (публикувано на 15.07.2019 г.).

!