Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЯВА във връзка с чл. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната

На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Район „Вл. Варненчик“  осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Монтиране на нова леярска машина тип „студена камера” за леене на алуминиеви сплави под налягане в цех „Леярна и шлайф“ в ПИ № 10135.4510.1035, с площ 65075 кв.м., ЗПЗ, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител „Метал“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 06.04.2019г.  (публикувано на 05.04.2019 г.).

!