Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЯВА във връзка с чл. чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда Район „Вл. Варненчик“, съобщава за осигурен достъп на интернет страницата до уведомление за инвестиционно предложение свързано с процедиране и изменение на ПУП-ПРЗ за „Изграждане на търговски комплекс, изложение и атракции“ в  ПИ 10135.4508.145, с площ 1170 кв.м, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: М. Найденова и В. Цонков. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2019г.  (публикувано на 26.02.2019 г.).

!