Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, относно ИП на АСТРЕЙД ЕООД за ПИ 10135.4021.77 и ПИ 10135.4021.78 м-ст Джанаварски път и Караулницата

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради със смесено предназначение“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4021.77, с площ 3111 кв. м., земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна и 10135.4021.78, с площ 4441 кв. м., земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за изменение на допустимата височина за УПИ VII-36 „за смесено предназначение“ (ПИ 10135.4021.78) и УПИ VI-56 „за смесено предназначение“ (ПИ 10135.4021.77), кв.2 по плана на местност „Джанаварски път и Караулницата“, гр. Варна, с възложител „АСТРЕЙД“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 19.07.2022 г.  (публикувано на 18.07.2022 г.).

!