Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на сгради със смесено предназначение, възложители Ваня Великова, Георги Генов и ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ ООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради със смесено предназначение, съдържащижилища, част от общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместав УПИ I-75 и УПИ II-76 (ПИ с идентификатори: 10135.4024.75 и ПИ 10135.4024.76), гр. Варна, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ I-75 и УПИ II-76 (ПИ с идентификатори: 10135.4024.75 и ПИ 10135.4024.76), кв.5 по плана на „Зона за обществено обслужване“, Район „Вл. Варненчик“ гр. Варна, с възложители Ваня Великова, Георги Генов и „ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 18.08.2022 г.  (публикувано на 17.08.2022 г.).

 

 

 

!