Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 ОВ и НИТИ ИНВЕСТ

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на кръстовище между улица от о.т. 8 до о.т. 23 по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна и първокласен път 1-2 (Русе – Варна) в поземлени имоти с идентификатори 72709.28.12, 72709.28.13, 72709.28.43 и 10135.4039.69 с възложител Община Варна и инвеститор „НИТИ ИНВЕСТ“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 17.08.2021 г. (публикувано на 16.08.2021 г.).

 

 

 

 

!