Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС ЕШРЕФОЛГУ ООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на общественообслужващи сгради, хипермаркет, складови площи и офис“, в  ПИ 10135.4024.98 и ПИ 10135.4024.100, урбанизирана територия, с обща площ 10 857 кв.м, НТП „Нива“, МЕСТНОСТ „Боклук тарла“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕШРЕФОГЛУ“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 14.01.2022 г.  (публикувано на 13.01.2022 г.).

 

 

 

!