Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС за ИП от Стоянка Зленченко в ПИ 10135.4505.389

О Б Я В А

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пазар с павилионно застрояване, складиране и обществено хранене“, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ І-514, 515, 516, 536 „За пазар с павилионно застрояване“, кв.29, идентичен с ПИ 10135.4505.389, урбанизирана територия с площ 1557 кв.м., Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител С. Зеленченко.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 03.12.2021 г.  (публикувано на 02.12.2021 г.).

 

 

 

!