Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС за ИП о СУИС КОНСУЛТИНГ ЕООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна статута на земята на имот с идентификатор 10135.4027.53 по КККР за територията на административен район „Владислав Варненчик“, местност „Атанас тарла“, от земеделска на урбанизирана територия, както и изграждане на сграда за обществено обслужване“, с възложител „БЪЛГАРИЯ СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 12.04.2022 г.  (публикувано на 11.04.2022 г.).

 

 

 

!