Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, ИП на ТЕМПО ТРАНС ЕООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и добиване на нови отпадъци и нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка за третиране на строителни отпадъци в ПИ с идентификатор 10135.4040.26, ЗПЗ, местност „Трошеви ниви“ и извършване на дейности по съхранение и рециклиране на строителни отпадъци (влагане в производството на бетон) в ПИ с идентификатор 10135.4040.27, ЗПЗ, местност „Трошеви ниви“ с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 28.08.2021 г.  (публикувано на 27.08.2021 г.).

!