Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП за „Изграждане на търговска и офис сграда за производствено-складова дейност”

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговска и офис сграда за производствено-складова дейност в         УПИ III–711 (ПИ с идентификатор  10135.4510.711), кв.17 по плана на 3П3, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „БУРОВ“ ЕООД

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 05.06.2021 г.  (публикувано на 04.06.2021 г.).

 

 

 

!