Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на автоцентър и търговски комплекс

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на  земята, с цел изграждане на две сгради със смесено предназначение“, в УПИ III-10, кв. 3, идентичен с ПИ 10135.4021.82 и УПИ III-57, кв. 3, идентичен с ПИ 10135.4021.84, урбанизирана територия, с обща площ 8 210 кв.м, НТП „Нива“, местност „Караулницата“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ХЪС“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 31.01.2022 г.  (публикувано на 01.02.2022 г.).

 

 

 

!