Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на автоцентър и търговски комплекс

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционален жилищно-търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4022.131, с площ 27 065 кв.м по КККР на гр. Варна и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на същия имот, с цел разделянето му на две (образуват се два нови УПИ XIV-131 с площ 11 470 кв.м и УПИ XV-131 с площ 15 594 кв.м) с възложител „Грийнфилд България Енерджи“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 24.02.2022 г.  (публикувано на 23.02.2022 г.).

!