Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП от ЕКО ГРИЙН МЕТАЛ ЕООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количествата на отпадъци от метални опаковки с код 15 01 04 и на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатите в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, с код 20 01 36“, на площадка находяща се в ПИ 10135.4507.318, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕКО ГРИЙН МЕТАЛ“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 16.06.2022 г.  (публикувано на 15.06.2022 г.).

 

 

 

!