Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от ФЛУИДА ООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на шоурум и склад за съхранение и ремонтна дейност на помпено оборудване“, в ПИ с идентификатор 10135.4510.451, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)“, с площ 4020 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ФЛУИДА“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 29.09.2020 г.  (публикувано на 28.09.2020 г.)

 

 

!