Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от ТЕМПО ТРАНС ЕООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Разполагане на мобилен модул за дизелово гориво и бетоносмесителна инсталация с прилежащите съоръжения“ в УПИ IV -23.24, “за бетонов възел“, кв.5, с площ 7938 кв.м., местност „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 10.10.2020 г.  (публикувано на 09.10.2020 г.)

!