Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП за Изграждане на склад за авточасти и сондаж в ПИ 10135.4507.194

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в ПИ с идентификатор 10135.4022.117 по КККР на гр. Варна, с площ 3863 кв.м, идентичен с УПИ VI-5, кв. 4 по плана на м-ст „Караулницата“ район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложители Росица Николова, Нели Ангелова, Аргира Соленикова и Радостина Соленикова.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 27.02.2021 г.  (публикувано на 26.02.2021 г.).

 

 

 

!