Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП Изграждане на автоцентър и търговски комплекс

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоцентър и търговски комплекс“, в УПИ VIII-214, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.4508.214, урбанизирана територия, с площ 4469 кв.м., НТП „За друг вид застрояване“, местност „Мешели тепе“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „УНИТЕХ“ ООД.  

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 06.05.2021 г.  (публикувано на 05.05.2021 г.).

!