Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от МАКО МАРИН ООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение за свързано с  „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж-тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала“, в ПИ с идентификатор 10135.4006.305, м. „Налбанка“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител „МАКО МАРИН“ ООД.

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 26.02.2020г.  (публикувано на 25.02.2020г.)

!