Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява във връзка с чл.6 ал.10 от НУРИОВОС за ИП от КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно реализацията на инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова смесена сграда за жилищно строителство, обществено обслужване и търговско-складова дейност“, в УПИ VIII-74, кв.1/идентичен с ПИ 10135.4019.74/ и ПУР от о.т. 1100 до о.т. 1114 в нова урбанизирана устройствена зона „Жм“, по плана на м. „Терасите“, Район „Вл. Варненчик“, Община Варна, об. Варна, с възложител „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 14.06.2019г. (публикувано на 13.06.2019г.)

!