Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ ООД

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за: с „Изграждане на сортировъчен център за дрехи втора употреба и текстилни отпадъци, производство, складови помещение“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.288 по КККР на гр. Варна,, район „Владислав Варненчик, Община Варна, гр.Варна. Документацията е на разположение в стая 103, ет.1, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 15.04.2021г. (публикувано на 14.04.2021г.)

 

 

 

 

 

!