Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл. 4 ал.2 НУРИОВОС за ИП Разширяване на дейността по третиране на отпадъци ПЕНКОМЕРС ООД

О Б Я В А

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: Разширяване на дейността по третиране на отпадъци, което включва – Допълване на дейност – „R12 (мелене/трошене) – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11“, съгласно Приложение №2 към §1, т. 13 от ДР на Закона за управление на отпадъците с вече разрешените отпадъци от дърво и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 10135.73.83, урбанизирана територия, с площ 1891 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, ПЗ „Планова“, ул. „Перперикон“ №8 (закрито помещение), гр. Варна с възложител „ПЕНКОМЕРС“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 22.06.2022 г.  (публикувано на 21.06.2022 г.).

 

 

 

!