Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 БАГЕДИ

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в ПИ 10135.4022.124, с площ 3297 кв. м., Район „Вл. Варненчик“ с възложител „БАГЕДИ АУТО“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 24.09.2021 г. (публикувано на 23.09.2021 г.).

 

!