Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 ГАЛА ТРАДИЦИЯ

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Производство на кулинарна продукция и печива – хлебни и сладкарски малотрайни и трайни изделия“, в УПИ ХХIV-1219, 1236, кв.41, по плана на ЗПЗ, Район „Вл. Варненчик“, с възложител „ГАЛА ТРАДИЦИЯ“ ООД,

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 06.02.2021г.  (публикувано на 05.02.2021г.)

 

!