Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЯВА по чл.4 за ИП в ПИ с идентификатори 10135.4023 и 10135.4023.71

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на три пет етажни сгради с обществено предназначение“, в ПИ с идентификатори 10135.4023.70 и 10135.4023.71., урбанизирана територия с НТП „ниви“, м.“Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложители:

г-жа Тодорова, Недялкова, Генадиева, Райкова и  г-н Проданов.

 

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 31.03.2020г.  (публикувано на 30.03.2020г.)

 

!