Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ОБЯВА по чл.4 за ИП от БАБЪЛК КАР УОШ

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели“,  в ПИ с идентификатор 10135.4023.65, урбанизирана територия с площ 19010 кв.м., НТП „За търговски обект, комплекс“,  ЗПЗ, м. „Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна,  с възложител  „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 05.09.2020г.  (публикувано на 04.09.2020г.)

 

 

!