Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 „Изграждане на автосервиз и шоурум“

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и шоурум“ в ПИ с идентификатор 10135.4507.245, урбанизирана територия, с площ 3916 кв.м., НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна с възложител Мохамед ***** Ал Олаби.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата и на информационно табло в сградата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 30.10.2021 г.  (публикувано на 29.

!