Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.4040.27

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на тръбен кладенец“  с възложител  „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД,  в ПИ с идентификатор 10135.4040.27, с площ 7938 кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“,в м. „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна.

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 04.08.2020г.  (публикувано на 03.08.2020г.)

 

 

 

!