Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 ПЕНКОМЕР ЕООД

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци“, в част от промишлена сграда – хале, с обща площ 592 кв.м, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.73.20, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, ПЗ „Планова“, Район „Вл. Варненчик“, с възложител  „ПЕНКОМЕРС“ ЕООД,.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 16.02.2021г.  (публикувано на 15.02.2021г.)

!