Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 П. Недялкова, Т. Генадиева, Д. Райкова и П. Проданов

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в УПИ XVI-70,71 в кв.2 по плана на местност „Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна с възложители Павлина Недялкова, Тодорка Генадиева, Донка Райкова и Пламен Проданов.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 22.10.2021 г.  (публикувано на 21.10.2021 г.).

 

 

 

!