Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.4 ТРАНС ЕООД

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг за автобуси, товарни и леки автомобили и офис“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.374, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ПИ ТРАНС 2“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 03.11.2021 г.  (публикувано на 02.11.2021 г.).

 

 

 

!