Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява по чл.6 от НУРИОВОС ИП Изграждане на сгради със смесено предназначение в м. Боклук тарла с възложители В. Великова, Г. Генов и ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ ООД

O Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Владислав Варненчик“ осигурява обществен достъп до искането и  информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение „Изграждане на сгради със смесено предназначение, съдържащи – жилища, част от общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа“ в УПИ I-75 и УПИ II-76 (ПИ с идентификатори: 10135.4024.75 и ПИ 10135.4024.76), гр. Варна, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ I-75 и УПИ II-76 (ПИ с идентификатори: 10135.4024.75 и ПИ 10135.4024.76), кв.5 по плана на „Зона за обществено обслужване“, местност „Боклук тарла“, Район „Вл. Варненчик“ гр. Варна, с възложители Ваня Великова, Георги Генов и „ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ“ ООД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 24.09.2022 г. (публикувано на 23.09.2022 г.)

 

 

 

 

!