Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява чл.6 Махмуд Мурей

 

 

O Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение „Изграждане на склад за авточасти и сондаж“ в ПИ с идентификатор 10135.4507.194, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 3157 кв.м, находящ се в местност „Атанас тарла“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител Махмуд Мурей.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 02.03.2021 г. (публикувано на 01.03.2021 г.)

 

 

 

 

!