Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обява чл. 6 НЕКТОН 2

O Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в ПИ 10135.4022.60, урбанизирана територия, с площ 2398 кв.м, НТП „Нива“, идентичен с УПИ IX-1, кв.3, м-ст „Караулницата“, Район „Владислав Варненчик”, с възложител „НЕКТОН 2“ ООД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 03.07.2021 г. (публикувано на 02.07.2021 г.)

 

 

 

 

!