Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 473/11.10.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХIV-1141 (ПИ 10135.4501.1147) в кв. 26 от Предварителен проект на ПУП-ПРЗ на кв.26 по плана на СО „Ментеше“, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, приет с протокол № 21/21.07.2020 г., т. 63 на ЕСУТ.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 474/11.10.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ ХVI-„за парк“ (ПИ 10135.4508.104), кв.7 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

 

!