Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-1662 „за жилищно строителство“, кв. 45, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Заповед №Г-477_02.12.2022г от Гл. Арх. на Общ. Варна

ПУП -ПРЗ за УПИ LI-1133,667, LII-669,1133, LIII-670, кв.34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

!